@Nifty$B%H%C%W%Z!<%8$X(J
$B!!(Jphoto by paco.


$B!!(J

$B5W$7$V$j$K!V%G%e%"%k%i%$%U!W$G$9!#(J

$B%3%_%H%s$N%G%e%"%k%i%$%U$N5-;v$O(J3$B7n0JMh$G$9$,!"$b$A$m$sO;7s20$KMh$F$$$J$+$C$?$o$1$G$O$J$/!":#G/$b$[$\@53N$K(J3$BJ,$N(J1$B$NF|?t$OO;7s20$G2a$4$7$F$$$^$9!#%3%_%H%s$K=q$+$J$+$C$?$N$O!"O;7s20$G$N@83h$K%H%T%C%/$,$J$+$C$?$+$i$G$O$J$/!"%H%T%C%/$O$?$/$5$s$"$C$?$N$@$1$l$I!"$$$5$5$+%G%#!<%W$JNN0h$KF~$C$F$-$F!"=q$$$F$b$&$^$/EA$o$k$+!)$H8@$&5?Ld$,$"$C$?$?$a$K!">/$71s$6$+$C$F$$$?$H$$$&46$8$G$9!#(J

$B"#ED

$BED]$G$9$,!"EDuBV$K$9$k$?$a$K$OITCG$N%a%s%F%J%s%9$,I,MW$J$N$G$9!#(J

$BEIAu$O!"$b$C$H$b=}$_$d$9$$$b$N$N$R$H$D!#$h$C$F!"EINA$OED

$B:#F|$O$A$g$&$IO;7s20$KBZ:_Cf$G!"2H$N%&%C%I%G%C%-$NEIAu$rEI$C$F$$$k$H$3$m$G$9!#O;7s20$,$G$-$F!"(J3$BG/$H(J8$B$+7n!#$3$N4V$K%G%C%-$O(J2$B2sEI$C$F$$$k$N$G!"(J1$BG/$4$H$KEI$jBX$($F$$$k$h$&$J0u>]$G$9!#(J

$B%G%C%-$OED!<%H%i%$%U$r@9$j>e$2$k$?$a$K$O7g$+$;$J$$>l$G!"69$$ET2q$G$O$"$jF@$J$$$h$&$J3+J|46$rM?$($F$/$l$^$9!#ET2q$N2H$K%G%C%-$,$J$$$N$O!"EZCO$,69$$$;$$$b$"$k$N$G$9$,!"e$KKI:R4p=`$K$h$k$H$3$m$,Bg$-$$$N$G$9!#CO0h$NKI2P4p=`$d!"@_7W$N$d$jJ}$K$b$h$k$H;W$$$^$9$,!"BgET;T$N=;Bp39$G$O30JI$dBg$-$J9=B$J*$K30JI$O%3%s%/%j!<%H!J%b%k%?%k!K$d%?%$%k!"E49|$,>r7o$K$J$j$^$9!#L59$$NLZ:`$r;H$&$H!"2P:R$,5/$-$?$H$-$KN`>F$,5/$-$d$9$/!">.$5$J2P;v$,9-$,$C$F$7$^$&4m81$,$"$k$?$a$G$9!#(J

$BG@B!<%HCO$G$O!"2H$H2H$N4V3V$,9-$$$?$a$K!"$3$&$$$C$?5,@)$,$J$$$3$H$,B?$/!"O;7s20$NEZCO$bKI2P$N5,@)$O$"$j$^$;$s!#%j%>!<%H$N2H$,$+$o$$$i$7$$$N$O!"KI2P5,@)$,$J$$$?$a$KL59$$NLZ:`$,$U$s$@$s$K30It$K;H$o$l$F$$$k$+$i$G$"$j!"ED

$BLZ$r$U$s$@$s$K;H$&$H$$$&$3$H$O!"$=$l$@$1<+A3$K$5$i$5$l$kLZ$NItJ,$,B?$$$H8@$&$3$H!#<+A3$N$5$^$6$^$J1F6A$r!"LZ$,$b$m$K

$B<+A3$NCf$KLZ$rJ|CV$9$k$H!"$I$&$J$k$+CN$C$F$$$^$9$+!)!!?9$NCf$G!"Iw$J$I$GE]$l$?LZ$O!":+Cn$NMDCn$dHy@8J*$,F~$j9~$_!"$?$A$^$AIe$i$;$F%9%+%9%+$K$7$F$7$^$$!"EZ$KJV$7$F$7$^$$$^$9!#N)GI$J4]B@$G$b(J3$B!A(J5$BG/$b$9$l$P$[$H$s$IEZ$G$9!#(J

$B<+A3$NCf$KLZ$N2H$r7z$F$k$H$$$&$3$H$O!"2H$,<+A3$NJ,2rNO$K$b$m$K$5$i$5$l$k$H8@$&$3$H$G$b$"$k$N$G$9!#(J

$B"#<+A3$N!VLT0R!W(J

$B<+A3$NLT0R$H$$$&$H!"BfIw$dBgCO?L!"J.2P$dEZ@PN.$J$I!"0l=V$K$7$FGK2u$9$k$h$&$JNO$r9M$($,$A$G$9!#$7$+$7o$G$"$C$F$b!"?M4V$,$D$/$C$?$b$N$KBP$7$F$S$C$/$j$9$k$h$&$JLT0R$rM?$($^$9!#(J

$BO;7s20$G$O30JI$d%G%C%-$KL59$$N>>:`$r;H$C$F$$$F!"$3$3$K$OKhF|6/$$;g30@~$,Ev$?$j!"I=LL$r9b29$K$7!"4%Ag$5$;$^$9!#4%Ag$9$k$HLZ$O$R$S$,F~$C$F3d$l$F$/$k$N$G!"$=$N$^$^$K$7$F$*$1$P%1%PN)$C$?$j$5$5$/$l$@$C$?$j$7$F$-$^$9!#(J

$BLk$K$J$l$PI=LL$ONd$($F!"LkO*$G$7$C$H$j$7$FG($l2C8:$K$J$j!":F$SD+$K$J$l$P6/$$;g30@~$K$5$i$5$l$^$9!#1+$,9_$l$PG($l!"E_$J$i@c$,$"$?$j!"LZ$N$9$-$^$KF~$C$??e$,E`$C$F!"I9$O$9$-$^$r2!$79-$2$F$$$-$^$9!J?e$OE`$k$HBN@Q$,A}$($k!K!#E_$OKhHU!"I9$N$/$5$S$rBG$A9~$^$l$F$$$k$h$&$J$b$N$G$9!#(J

$BG_1+$d=)$ND91+$N;~4|$K$O!"9b29B?<>$K$J$j!"%+%S$dHy@8J*$N3hF0$,3hH/$K$J$j$^$9!#%+%S$,@8$($l$P>/$7$:$DLZ$rIe$i$;!"$$$:$l$O$\$m$\$m$K$J$C$F$7$^$$$^$9!#:+Cn$bLZ$OBg9%$-!"FC$KMDCn$O?)NA$d=;$_$+$K$J$kLZ$r$$$D$bC5$7$F$$$F!"2H$@$m$&$,E]LZ$@$m$&$,!"H`$i$K$O4X78$"$j$^$;$s!#CXia$b2H$OBg9%$-$G!"L@$k$$Ak$K=8$^$C$F$/$kCn$N$4$A$=$&$r$$$?$@$/$?$a$K!"8.2<$dAk$N6a$/$KAc$rD%$j$^$9!#CXia<+BN$,2H$K0-$5$r$9$k$o$1$G$O$"$j$^$;$s$,!"Ac$,9~$_F~$C$F$/$k$HCn$N;`3<$d8OMU$,Mm$_=P$7!"IwDL$7$O0-$/$J$k$7$G!"2H$K$b$$$$$3$H$O$"$j$^$;$s!#(J

$B"#

$B$G$O$3$&$7$?!VLT0R!W$K$h$C$FLZ$O$I$&$J$k$N$+!)(J

$BEINA$rEI$i$J$$HD$dCl$r<+A3$NCf$K?2$;$F$*$1$P!"(J1$BG/$GCn$,?)$$!":G6a$,Ie$i$;$F!"$9$C$+$j7Z$/!"$b$m$/$J$j!"$\$m$\$m$K$J$j$^$9!#$=$3$G$^$:!"EZ$KD>@\?($l$J$$$h$&$J9)IW$,I,MW$G!"%3%s%/%j!<%H$G4pAC:n$j!"COLL$+$i>e$2$F$d$k$3$H$G!"Hy@8J*$d:+Cn$K$h$kHo32$r$+$J$j8:$i$9$3$H$,$G$-$^$9!#(J

$B

$B$b$A$m$sKM$K$b$3$&$$$&Iw2=$NCN<1$O$"$j$^$7$?!#2H$r7z$F$k$H$-$K!"7zC[2q

$BEl5~$NKM$NuBV$K$J$j$^$7$?!#FC$KIw1+!"F|>H$H$b$K6/$$@>B&$G=}$_$,$R$I$/!"%Y%$%^%D$NHD$OOQ6J$7$FGHBG$A!"HD$N@\9gIt$,$O$:$l$F$-$=$&$J$[$I!#3d$l$,;O$^$j!"I=LL$bEINA$,Y{?eNO$r<:$C$FEI$C$F$$$J$$AG$NLZ$K6a$E$$$F$-$^$7$?!#(J

$B%G%C%-$O$b$C$H=}$_$,Aa$/!"(J1$BG/$b$9$l$P

$BEl5~$H$N=}$_$N0c$$$O!"$*$=$i$/;g30@~$N6/$5$H!"5$29:9$K$"$k$N$G$O$J$$$+$H;W$$$^$9!#FC$K5$29:9$,A[A|0J>e$K2H$K$O87$7$$%@%a!<%8$rM?$($k!#$b$&$R$H$D$O!"?bD>LL$h$j?eJ?LL$N$[$&$,=}$_$,7c$7$$$3$H$G!"1+$N$"$H$K?e$,@Z$l$K$/$$?eJ?LL$O!"G($l$?>uBV$N$H$3$m$K6/$$F|:9$7$,$"$?$j!"0l5$$K>xH/$9$k$H$-$K!"EINA$NL}J,$,J,2r$5$l$F$7$^$&$N$G$O$J$$$+$H;W$o$l$^$7$?!#%G%C%-$K0lHV%@%a!<%8$rM?$($k$N$O@c$G!"@c$,@Q$b$j!"E`$jIU$-!"F|$,=P$FM;$1!"$=$l$r%G%C%-%V%i%7$J$I$G$3$9$j$J$,$i@c$r2<$KMn$H$9!"$H$$$C$?:n6H$O!"LZ$KBg$-$J%@%a!<%8$rM?$($F$7$^$$$^$9!#(J

$B<+A3$O!"?M4V$r

$B?M4V$,ET;T$K=;$`$N$O!"8rDL$J$I!"$$$o$f$kET;TE*$JMxJX@-$N$?$a$@$1$G$J$/!"6/Nu$J<+A3$+$iJk$i$7$r

$B"#%Z%s%-$OI,<{IJ(J

$B$H8@$&$o$1$G!"ED$9!#$3$N7+$jJV$7$,I,MW$G!"$=$l$3$=$,EDoE*$JJk$i$7$G$O$J$/!"?tG/$K(J1$BEY!"0U<1$9$k$0$i$$$G$7$g$&!#<+A3$K6a$$>l=j$G$O!"Cf$bF|>o$N@83h$N0lIt$J$N$G$9!#(J

$BLZ$KEI$k%Z%s%-$K$OBg$-$/(J2$B$5$J$$$H$9$0$K$^$?$O$2$F$7$^$&$?$a$K!":n6H$,LLE]$G$9!#(J

$B0lJ}!"%9%F%$%s$OLZeEI$j$,I,MW$G$9!#>eEI$j$O8E$$EINA$r$O$,$9I,MW$,$J$$$N$G!":n6H@-$O$h$/$J$j$^$9!#(J

$BDL>o!"LZIt$K$O%9%F%$%s$rEI$j!"EI$jBX$($r?J$a$i$l$k$N$G$9$,!"$3$NIQEY$,?eJ?LL$GH>G/!A(J1$BG/!"?bD>LL$G(J2$BG/$0$i$$$H8@$&$H$3$m$G$7$g$&$+!#(J

$B$A$J$_$K%m%0%O%&%9$N>l9g$O!"LZ$,B@$$$3$H$b$"$C$F3d$l$F$b2H$,Jx2u$9$k$3$H$O$^$:$J$$$?$a$K!"$"$^$jEIAu$N%a%s%F%J%s%9$OI,?\$H$O8@$o$l$J$$$h$&$G$9$,!"uBV$rN)$D$3$H$,$G$-$k$O$:$G$9!#.20$N>l9g!"%\%3%\%3$H2e$N

$B"#EINA$rA*$V(J

$B$G$O]$G$9$,!";H$C$F$_$k$H!"$3$l$,$"$^$j$h$/$J$$!#%Z%s%-$O$^$@$$$$$N$G$9$,!"%9%F%$%s7O$NEINA$OCMCJ$b9b$/!"L}@-$N$b$N$,Cf?4$G!"0lIt$N?e@-$N$b$N$O;H$C$F$_$?$b$N$N!";}$A$,0-$$!#H>G/$b;}$?$J$$0u>]$G$9!#Fw$$$b$-$D$/!":n6H$,$D$i$$$H$$$&$N$b$"$j$^$9!#?'?t$b>/$J$/!"A*$Y$^$;$s!#(J

$B$3$&$$$C$?ITK~$,$"$C$?$N$G!"$"$A$3$AJQ$C$?EINA$rC5$7$F$$$?$N$G$9$,!"$=$3$G0z$C$+$+$C$F$-$?$N$,%*%9%b$d%j%\%9$J$I$N<+A37O$NEINA!#$3$l$be$H$$$&46$8$G$9!#$7$+$bCMCJ$,9b$$!#7k6I30$K$OEI$i$J$+$C$?$N$G;}$A$O$o$+$i$J$$$N$G$9$,!";H$$$K$/$$$N$G$d$a$^$7$?!#$7$+$b!"CMCJ$OHs>o$K9b2A$G!"9q;:IJ$NG\0J>e$H$$$&0u>]$G$9!#$b$7$&$^$/;H$&J}K!$rCN$C$F$$$k?M$,$$$?$i!"65$($F$/$@$5$$!#(J

$B$=$s$J$H$-$K=P2q$C$?$N$,!"JF9q$N(JCABOT$B$B%.%c%i%C%W(J$B$G4+$a$i$l$^$7$?!#%9%F%$%s$N?;F)@-$H%Z%s%-$NHoKl$rJ;$;;}$A!"%F%U%m%s:`$rF~$l$F$"$k$3$H$b$"$C$F!"4L$K$O!V(J15$BG/J]>c!W$H$"$j$^$9!#$=$s$J$K$b$D$N$+$J$H$$$&46$8$G$9$,!"%"%a%j%+$N<+A3$b87$7$$$H$3$m$O$3$3$h$j87$7$=$&$J$N$G!"$=$l$J$j$K;}$D$@$m$&$H;W$o$l$^$7$?!#$7$+$bD4?'$,$-$-!"K-IY$J?'8+K\$+$iA*$s$G:n$C$F$b$i$&$3$H$,$G$-$^$9!#(J

$B$9$G$K?e@-$NEINA$K@Z$jBX$o$C$F$$$F!"L}@-EINA$N$b$D%H%k%(%s$d%7%s%J!<$NFw$$$r2s$GF,$,DK$/$J$k$3$H$b$"$j$^$;$s!#$A$J$_$KEINA$N?e@-$+$O$"$i$f$k$H$3$m$G>o<1$K$J$j$D$D$"$j!":G6a$G$O%/%k%^$NEIAu$b?e@-$K$J$C$F$-$F$$$k$H$+!#L}@-$,;D$C$F$$$k$N$O!"%W%i%b%G%k$N%+%i!<$0$i$$$+!)!!$d$O$jL}@-$O7r9/Ho32$,Bg$-$$$3$H!"K|$,0l$3$\$l$?$jO3$l$?$j$7$?$H$-$N4D6-Ho32$bBg$-$/!"%j%9%/$,9b$$$3$H$,M}M3$G$9!#(J

$B"#

$B:G=i$N(JCABOT$B$OE9$GGc$C$?$N$G$9$,!"$9$G$K$7$F$7$^$C$?$?$a$K!":#2s$O%M%C%H$G?'8+K\$r8+$FCmJ8$7$F$_$^$7$?!#%&%'%V$G?'$r8+$k$N$O]$H0[$J$j!"Fq$7$$$N$G$9$,!"$^$"Gr7O$N?'$@$7!"$H8@$&$3$H$G%(%$%d%C$HMj$s$@!V%J%P%[%[%o%$%H!W!J%$%s%G%#%"%s$N%J%P%[B2$N%F%s%H$N?'!K$O$A$g$C$H%0%j!<%s$C$]$$%0%l%$$,F~$C$?!"$-$l$$$JGr$G$7$?!#(J

CABOT$B$NEINA$O4L$r3+$1$k$H$Y$C$?$j$HG4@-$N9b$$$b$N$G!"%m!<%i!<$GEI$k$H%Q%FEI$j$7$F$$$k$h$&$J0u>]$r;}$D$0$i$$$G$9!#$7$+$7LZ$K$9$C$H$J$8$_!"?<$/?;F)$7$F!"$?$A$^$AI=LL$,4%$$$F$7$^$&$N$O6C$-!#LZ$,=}$s$G$$$k$[$I?;F)NL$,B?$/!"?'$,>C$($F$7$^$&$N$G!"7+$jJV$7EI$j$,I,MW$G$9!#FC$K2<$KEI$C$F$"$k?'$,0c$&$H$-$O!"(J3$B2sEI$j$0$i$$$7$J$$$H!"?'$,=P$F$-$^$;$s!#30JI$r%J%A%e%i%k$JCc?'$+$i%T%s%/$KEI$jBX$($?$H$-$b!"=}$_$N7c$7$$@>LL$O(J4$B2sEI$C$F0BDj$7$^$7$?!#(J

$B:#2s$N%G%C%-$N>l9g$O!"$^$@=}$_$,>/$J$a$@$C$?$3$H$H$b$H$b$HGr$N%9%F%$%s$rEI$C$?>l=j$J$N$G!"?'$N$N$j$,$h$/!"%9%`!<%:$KG($l$^$7$?!#2?$7$m4%$-$,B.$$$N$G!"0B?4$G$9!#2Y=E$N$d$5$7$/!":n6H$,3Z$7$$$N$b$h$$$H$3$m$G$9!#%m!<%i!<$K$7$_$3$^$;$F%3%m%3%mEI$C$F$7$^$&$H!"(J2$B!A(J3$B;~4V$G%G%C%-$N0lEYEI$j$,40N;$G$9!#F|!_(J3$BF|$H$$$&46$8$G$7$g$&$+!#(J

$BEINA$N%3%9%H$OEI$C$F$_$J$$$H$o$+$i$J$$$H$3$m$,$"$j!";W$C$?$h$j7+$jJV$7EI$i$J$$$H;E>e$,$i$J$$$H!"9b$/$D$-$^$9!#(JCABOT$B$N>l9g$O!V(JSOLID COLOR DECKING STAINS 3.8L \6,090($B@G9~(J) $BEI$jLL@Q!'(J13$B!A(J23m2$B!W$H$$$&I=5-$G!"(J2$B4L9XF~$7!"Ls(J40$BJ?JF$N%G%C%-$r$[$\(J2$BEYEI$j$9$k$3$H$,$G$-$^$7$?!#I=5-$h$j$?$/$5$sEI$l$k46$8$G$9!#CMCJE*$K$O9q;:$N%*%$%k%9%F%$%s$N(J2$B3d0B!"$0$i$$$N0u>]$G!"K~B-EY$O$H$F$b9b$$EINA$G$9!#(J

$B"#<+J,$G$d$k$+!"$R$H$KMj$`$+(J

$B$d$C$Q$jEDe$,$C$?$H$-$K4n$S$b$"$j!"$^$"<+J,$G$d$l$P$$$$$+$J$H$$$&5$;}$A$G$9!#(J

$B$?$@$7!"%G%C%-$b$&$iLL!J>22e$,$j$N4n$S$,K3$7$$$N$G!"$R$H$KMj$s$G$7$^$&$+$b$7$l$^$;$s!#$3$N$"$?$j$K$O2?$G$b20E*$J?&?M$5$s$,$?$/$5$s$$$k$N$G!"EINA;Y5k$J$iF|Ev$G$d$C$F$/$l$k$G$7$g$&!#$&$iLL$J$i;E>e$,$j$K$O$b$C$H$3$@$o$kI,MW$,$J$$$7!#(J

$B$A$J$_$K!"!V?9$NEIAuE9!W$H$$$&$=$l$J$j$K%W%m$C$]$$L>A0$NEIAu20$5$s$O!"%Z%s%-Be9~$_$GJ?JF$"$?$j(J1000$B1_$+$i$H@kEA$7$F$$$k$N$G!"$3$N%G%C%-$@$H(J4$B!A(J5$BK|$H8@$&$H$3$m$G$7$g$&$+!#EINABe$r9M$($k$H!"Mj$`$N$b0U30$K3d0B46$,$"$k$N$G!"e$2$k$N$K2?$+7n$b$+$+$C$F$7$^$$$^$9!#O;7s20$KMh$F$$$kF|$,8B$i$l$k$3$H!"%Z%s%-EI$j$OE78u$,0U30$K%7%S%"$J$3$H!"$3$A$i$NK;$7$5$dB>$NDm;E;v$NM%@h=g0L$K$h$C$FJQ$k$3$H$J$I$,M}M3$G$9!#30JI$rEI$C$?$H$-$O!"=)(J11$B7n:"$KEI$j$@$7$F!"??E_$O4($/$F:n6H$7$?$/$J$$$3$H$b$"$j!J$h$k4%$$$F$$$J$$JILL$,E`$k$7!K!"=*$o$C$?$N$OMbG/$N(J4$B7n$G$7$?!#(J

$B$3$s$J46$8$G!"%G%#!<%W$JO;7s20%i%$%U$OB3$-$^$9!#(J

$B$3$N5-;v$K4X$9$k46A[$d0U8+!"$^$?$3$N5-;v$KBP$9$kI>2A$r$*$^$A$7$F$$$^$9!#(J$B$3$A$i(J$B$N%Z!<%8$+$i!"$*5$7Z$K$*4s$;$/$@$5$$!#%3%_%H%s$O$"$J$?$N0U8+$G$b$C$H$*$b$7$m$/$J$j$^$9!#(J

$B!!(J $B!!(J$B"%IaDL$K8+$($kJI$G$9$,!D!D(J$B"%>eIt$r8+$k$H!"H?$C$F$$$k$N$,$o$+$j$^$9!#$b$A$m$s?7C[;~$O??$CJ?$i!#(J


$B"%2uBV$G$9!#(J


$B"%%G%C%-$N


$B"%1&$,EI$kA0!":8$,(JCABOT$B$rEIAu8e!#(J

$B!!(J

$B!!(J

$B!!(J

$B!!(J

$B!!(J

$B!!(J

$B!!(J

$B!!(J

$B!!(J

$BEOJU%Q%3!#%i%$%?! 1960$BG/El5~@8$^$l!#3X=,1!Bg3XJ83XItE/3X2JB4!#(J85$BG/:NMQ9-9p%W%m%@%/%7%g%s$G%3%T!<%i%$%?!$BEOJU%Q%3$N(J35$B:P$+$i$O9%$-$J$3$H$G$*6b$r2T$0(J$B!W!V(J$B4D6-7P1D$N652J=q(J$B!W!V(J$B?M@8$KLrN)$DO@M}NO%H%l!<%K%s%0(J$B!W!J88E_$B!c0U;WEAC#JT!dO@M}NO$rCC$($k%H%l!<%K%s%0%V%C%/(J$B!W!V(J$BO@M}NO$rCC$($k%H%l!<%K%s%0%V%C%/(J$B!W!V(J$B$B!W!V?^2r!u%-!<%o!<%I$GFI$_2r$/(J $BDL?.6H3&!W!J(J$B$+$s$-=PHG(J$B!K!"!V(JLAN$B$NK\

$B!y%]!<%H%l%$%H;#1F!'@n8}0&(J

mail:paco@suizockanbunko.com

$B!!(J $B!!(J $B!!(J $B!!(J $B!!(J
@nifty$B%H%C%W%Z!<%8$X(J
All rights reserved: Chieichiba & Suizockanbunko(c)1997-2004
e-mail: editor@chieichiba.net
Copyright(c). 2001 NIFTY Corporation